Et projekt-samarbejde mellem PFA Pension, Quick Care og Holstebro Kommune har påvist nye veje til at hjælpe mennesker med bl.a. stress, skriver Holstebro Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Et samarbejde baseret på et stærkt ønske om at bidrage til at forbedre livskvaliteten og mulighederne for mennesker med stress, depression og andre belastningsreaktioner.

Baggrunden for projektet, der startede medio 2016, er, at stress og belastningsreaktioner rammer en voksende gruppe af mennesker på tværs af aldersgrupper og samfundslag. Omkring hver 7. dansker oplever ifølge en række undersøgelser tegn på stress. Det anslås, at der hver dag er omkring 35.000 danskere, der melder sig syge fra jobbet på grund af stress. Samtidig bliver stress ifølge WHO en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.

Flere parter er i kontakt med borgere med belastnings- og stressreaktioner og har derfor i et samfundsperspektiv indflydelse på at sikre kompetent og hurtig støtte. En støtte, der gør, at de berørte enten kan bevare tilknytning til jobbet eller vende tilbage, så hurtigt det er hensigtsmæssigt. I partnerskabet har PFA, Quick Care og Holstebro Kommune hver især bidraget med kompetencer inden for forebyggelse, sundhedsfremme og beskæftigelsesrådgivning.

Samarbejdsmodellen har været med til at udvikle fælles tilgange og erfaringsudveksling på tværs af privat og offentlig opgaveløsning.

Deltagernes tilbagemeldinger og evaluering
Resultatet af evalueringen peger på, at borgerne oplever stor gavn af tilbuddet, og at det især er coaching-forløbene, der opleves relevante og udbytterige. Det generelle billede er, at borgernes selvoplevede helbred bedres gennem tilbuddet, og at de oplever en klar effekt af de forløb, de har deltaget i.

Nogle af de værktøjer, som deltagerne i evalueringen selv giver udtryk for at have taget med fra tilbuddet har været:

– Redskaber til at kunne håndtere at være i et stresset miljø.
– Indblik i adfærdsmønstre, de har skullet arbejde med at ændre, som har haft en afgørende betydning for, at de har fået det bedre.
– Mindre fokus på at præstere og på at være i kontrol.
– Få indført pauser i løbet af dagen til bedre at kunne være i sociale situationer.
– ”Få ryddet mentalt op”, smertehåndtering og bedre spisemønstre.
– At arbejde færre timer i døgnet og/eller lade være med at tage for meget ansvar på sig.
– Fokus på at sige nej/lære at sige fra og redskaber til samtalen med chefen.
– Hjælp til overvejelser om karriereskift, overskud til at søge job og støtte i forhold til jobsamtale.
– Evalueringen har samtidig skabt et bedre grundlag for at udvikle de faglige metoder, der virker for mennesker med belastningsreaktioner. Projektet er evalueret med ekstern evaluator, og der er netop tale om en evaluering, der bidrager med indikatorer for relevante indsatser og pejlemærker.
Det er ikke muligt i evalueringen at sammenligne med andre grupper. Derfor er det helle ikke muligt entydigt at konkludere, at effekten alene skyldes deltagelse i det forebyggende tilbud.