Svinebestanden 1. juli 2020

Den samlede svinebestand i Danmark var 13,2 mio. svin 1. juli 2020, hvilket er 4,9 pct. flere end sidste år. Stigningen skyldes, at der er en god økonomi i svineproduktionen pga. kraftigt stigende priser på svin siden foråret 2019 og de tre første måneder af 2020 pga. afrikansk svinepest i bl.a. Kina. Til trods for at priserne er faldet siden Covid-19 nedlukningen pga. mindre efterspørgsel på svinekød på verdensplan, er det først her i juni 2020, at noteringen på slagtesvin er lavere end for et år siden (se www.statistikbanken.dk/lpris10). Prisen ligger dog fortsat pænt over gennemsnits prisen i 2018, hvor svineproduktionen havde en god økonomi (se årspublikationen Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018).

Danmarks svinebestandKilde: www.statistikbanken.dk/svin.

Flere søer og smågrise

Der var 1.035.000 søer, hvilket er 2,2 pct. flere end sidste år. Heraf var 215.000 diegivende søer, som havde i snit 12,6 pattegrise, dvs. 2.699.000 pattegrise i alt. Der var 6.092.000 smågrise og 3.104.000 slagtesvin. Når der ses bort fra gruppen slagtesvin, 50 kg og derover ses en stigning på 3,1 pct. i antallet af svin i Danmark i forhold til 1. juli 2019. Fremadrettet vil de flere søer alt andet lige medfører, at der bliver født flere svin i Danmark, og produktionen af svin vil stige.

Flere slagtesvin

Antallet af slagtesvin på 50 kg og derover er steget 11 pct. Den store stigning i antallet af slagtesvin tyder på flere slagtesvin til slagtning i Danmark i den kommende periode, dog kan der være en lille usikkerhed i data omkring tællingsdagen pga. udsættelse af slagtningerne på slagterierne, som kan medføre, at slagtesvin står længere tid i stalden. I de første fem måneder af 2020 er der sket en minimal stigning i slagtningerne af slagtesvin i Danmark.

Antallet af svinebedrifter falder, men der er flere dyr pr bedrift

De seneste tal fra landbrugs- og gartneritællingen i juni 2019 viser, at der var 2.890 bedrifter med svin, og de havde i gennemsnit 4.256 dyr, mens antallet af bedrifter i 2018 var på 3.125 med et gennemsnit på 4.090 svin, se www.statistikbanken.dk/hdyr2. 35 pct. af alle svinebedrifterne ligger i Midtjylland, se www.statistikbanken.dk/hdyr07.

Svinebestanden

 

2019

2020

Ændring
1. juli 2019

 

1. juli

1. okt.

1. jan.

1. april

1. juli

– 1. juli 2020

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12551

12585

12728

12761

13162

611

4,9

Avlsorner

11

10

10

10

11

0

0,0

Søer i alt:

1013

1004

1028

1032

1035

22

2,2

Gylte

189

183

193

194

190

1

0,5

Andre drægtige

579

578

592

591

595

16

2,8

Diegivende

210

209

209

214

215

5

2,4

Golde

35

34

34

33

35

0

0,0

Udsættersøer og orner til slagtning

6

6

6

6

6

0

0,0

Sopolte

214

212

216

219

215

1

0,5

Pattegrise ved søerne

2617

2590

2609

2689

2699

82

3,1

Fravænnede svin under 50 kg

5895

5860

5862

5914

6092

197

3,3

Slagtesvin, 50 kg og derover

2795

2903

2997

2891

3104

309

11,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin.